Special steam generator for Jiangsu Suzhou reactor